“Dancing with Dino” tại ngày hội “Dino và những người bạn”