Dạy Trẻ Kỹ Năng Sống Bảo Vệ Môi Trường, Yêu Thiên Nhiên